TĀLMĀCĪBA

Doktorantūra

Angļu valodas tālmācības kurss - MEBA

Kods RTC102, Brīvās izvēlnes priekšmets, Akadēmiskās izglītības bakalaura studijas (pamatstudijas)

Šis angļu valodas kurss Jums noderēs, ja:

  • Jūs kādreiz mācījāties angļu valodu, bet praktiski to lietot nespējat
  • Jūsu angļu valodas zināšanas var raksturot ar teicienu "iekšā ir, bet ārā nenāk"
  • Jums vajag apgūt angļu valodu tā, lai varētu brīvi sarunāties ikdienišķās situācijās
  • Jūs esat tik aizņemts, ka nevarat apmeklēt regulārus angļu valodas kursus
  • Jūsu dzīvesvietā angļu valodas kursu nav
  • Angļu valodas apguve no grāmatām pašmācības ceļā Jums šķiet garlaicīga un bezcerīga
  • Jūs jau labu laiku apņematies atsākt angļu valodas apguvi
  • Kad apkārtējie sāk runāt angliski, Jums sāk plūst auksti sviedri, svīst rokas, trīc kājas un sejā parādās mulsums
  • Jūs beidzot esat nolēmusi (-is)- "viss, sāku mācīties angļu valodu"
Kursa apraksts.

Kurss MEBA sastāv no 26 nodaļām (units), 13 kontroldarbiem (assaignment) un trīs radio BBC audiodiskiem . Katras nodaļas un kontroldarba apguvei paredzētais laiks ir viena nedēļa. Kopējais mācību ilgums ir deviņi mēneši jeb 39 nedēļas, tāpēc šis apjomīgais tālmācības kurss, kurā tiks pilnveidotas visas valodas prasmes, kas nepieciešamas, lai varētu izmantot angļu valodu ikdienas saziņai, tiek piedāvāts trīs daļās:

I daļā (1. – 8.nodaļās) studenti apgūs valodas prasmes un vārdu krājumu, kas nepieciešama iepazīstoties, sniedzot informāciju par sevi un savu dzīvesvietu, kā arī par savu nodarbošanos un darbavietu. Šajā daļā iekļautas arī angļu valodas prasmes, kas noderēs meklējot jaunu darbu un ceļojot.
Gramatikas jomā I daļa sniedz pamatīgu pārskatu par angļu valodas darbības vārda formām, jautājumu veidošanu un vietniekvārdiem.
Kursa I. daļu paredzēts apgūt 12 nedēļu laikā.

II daļa (9. – 16.nodaļas) pievēršas valodai, kas noderēs dažādām sociālajām funkcijām ārpus mājas un darbavietas: viesību, restorānu un kultūras pasākumu apmeklēšanai; kā arī ar dažādu praktisku uzdevumu risināšanai, piemēram, laika plānošanai un telefona sarunām.
II daļā tiek apskatītas tādas gramatikas tēmas kā modālie darbības vārdi, ciešamā kārta (Passive Voice), prievārdi, skaitļa vārdi, īpašības un apstākļa vārdi.
Kursa II daļu paredzēts apgūt 12 nedēļu laikā.

III daļa (17. – 26. nodaļas) palīdzēs studentam veidot vārdu krājumu un valodas prasmes, kas palīdzēs risināt citus praktiskus ikdienas uzdevumus (bankā, pastā, autoservisā, iepērkoties), kā arī izteikties par sociāli un politiski nozīmīgām tēmām: valdību, mēdijiem, izglītību un labklājību, tiesībām, cilvēku attiecībām mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē.
Šī daļa iepazīstinās studentus ar augstākas grūtības pakāpes gramatikas tēmām, kuras students var izvēlēties apgūt pamatīgāk vai arī tikai iepazīšanās līmenī: gerundiju un nenoteiksmi (Gerunds and Infinitives), dažādus palīgteikumus (Noun Clauses, Adverbial Clauses, Adjective Clauses), vēlējuma izteiksmi (Conditionals), atstāstījuma izteiksmi (Reported Speech).
III daļā ietilpst arī I un II daļas tēmu atkārtojums un gala eksāmens.
Kursa III daļa paredzēta 15 nedēļām, gatavošanās eksāmenam un eksāmens – 3 nedēļas.

Kā notiek mācīšanās

Katras nodaļas apguvei paredzēta viena nedēļa, un jums būs nepieciešamas 3 – 6 stundas patstāvīgā darba.
Ik pēc divu nodaļu apgūšanas jums jāraksta kontroldarbs, kuru atradīsiet mācību materiālos. Izpildītos kontroldarbus jums jāiesniedz savam konsultantam, kurš tos izlabos un pēc tam ar paskaidrojumiem atdos atpakaļ.

Kontroldarbi saņemami un nosūtāmi pa e-pastu.

Ik pēc trim nedēļām piedāvājam grupu konsultācijas, kuras notiks Rīgas Biznesa Institūta telpās Rīgā, Skolas ielā 11, 3.stāvā, sestdienās pl.11.00
Bez tam, mācību laikā jūs variet tikties ar savu konsultantu klātienes konsultācijās, kā arī sazināties ar telefona un pasta starpniecību. Jūsu individuālo konsultāciju laiks klātienē ir ierobežots – pusstunda nedēļā. Par konsultāciju vietu un laiku vienosieties ar savu konsultantu.
Kursa nobeigumā jums jākārto eksāmens, kurā tiks vērtētas jūsu studiju laikā iegūtās prasmes. Jūsu zināšanu vērtējumā tiks ņemti vērā gan eksāmena rezultāti, gan jūsu kontroldarbu rezultāti, kā arī jūsu aktivitāte personīgajās un grupas konsultācijās.

Kursa rezultāti.
1) kursa laikā jūs iegūsiet valodas prasmi – paplašināsiet savu angļu valodas vārdu krājumu, uzlabosiet klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas prasmes, atkārtosiet gramatiku kontekstā ar apskatītajām tēmām.
2) pēc kursa apgūšanas gaidāma jūsu personiskā izaugsme – komunikatīvo spēju attīstība, psiholoģiskā drošība dažādās dzīves situācijās. Jūs būsiet ieguvuši pārliecību, ka valodas prasme vairs nav šķērslis, lai sasniegtu iecerētos mērķus.

Kursa kvalitāte.

Par MEBA kursa augsto kvalitāti liecina saņemtais PHARE programmas finansējums, kā arī starptautisko ekspertu atzinība pēc Baltijas valstīs veiksmīgi izmēģinātā pilotkursa. Kurss ir akreditēts RTU Svešvalodu departamnetā, tāpēc sekmīgi nokārtojot gala eksāmenu Jūs saņemsiet RTU sertifikātu.

Tuvākai informācijai:

tel. 7089216, Āzenes iela12, 2. stāvā pa labi