Programmas informācija

Augstākās izglītības iestādes nosaukums Programmu īsteno Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Liepājas Pedagoģijas Akadēmiju
Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons Kaļķu iela. 1,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301

Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs  

Nr. 3341000218

Studiju programmas nosaukums E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība
Studiju programmas kods  EDE0
Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 3 gadi jeb 6 semestri pilna laika

klātienes studijās 144 kredītpunktu apjomā

3,5 gadi jeb 7 semestri nepilna laika klātienes studijās 144 kredītpunktu apjomā

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika neklātienes studijās 144 kredītpunktu apjomā

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

 

Inženierzinātņu, dabas zinātņu, mākslas, sociālo vai izglītības zinātņu maģistrs.
Iegūstamā kvalifikācija

Inženierzinātņu doktors vai Pedagoģijas zinātņu doktors.

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

RTU Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte, RTU Tālmācības studiju centrs.

Daugavpils Universitāte,

Liepājas Pedagoģijas Akadēmija

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Dr.phys. Atis Kapenieks

studiju programmas direktors

RTU Tālmācības studiju centra direktors