Prasības promocijas darbam

Promocijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi
Nr. 134, izdoti 06.04.1999. Rīgā Grozījumi: MK 31.08.2004. not. nr.747. Doktora zinātnisko grādu piešķir par sevišķi nozīmīgu, oriģinālu, patstāvīgi veiktu zinātniskās kvalifikācijas darbu (tematiski vienotu zinātnisku publikāciju kopu, disertāciju vai monogrāfiju), kas vērtējams kā būtisks ieguldījums e-studiju tehnoloģiju attīstībā. Promocijas darba galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem. Par promocijas darba rezultātiem jāziņo starptautiskās konferencēs.

Promocijas darba aizstāvēšana promocijas padomē notiek tikai pēc tā pozitīva vērtējuma Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijā. Pretendents ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms promocijas darba aizstāvēšanas promocijas padomē iesniedz:

  • promocijas darbu;
  • promocijas darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā;
  • apliecinājuma dokumentus par studiju programmas izpildi un eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā nozarē un svešvalodā;
  • autobiogrāfiju (Curriculum vitae);
  • publicēto darbu sarakstu un to kopijas.

Promocijas padome iesniegto promocijas darbu nosūta izvērtēšanai komisijā.

Komisija izvērtē darbu un, ja vērtējums ir pozitīvs, nosaka neatkarīgu starptautisko ekspertu un paziņo par to promocijas padomei.

Pēc pozitīva komisijas vērtējuma saņemšanas:

  • promocijas padomes priekšsēdētājs pieaicina trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs padomes eksperts, bet divi — no citām zinātniskajām institūcijām. Par promocijas darba recenzentiem var būt Latvijas vai ārvalstu zinātnieki, kuri ir starptautiska līmeņa eksperti attiecīgajā zinātnes nozarē;
  • promocijas padome nosūta promocijas darbu (vai promocijas darba kopsavilkumu) komisijas noteiktam neatkarīgam starptautiska līmeņa ekspertam atsauksmes saņemšanai;
  • promocijas padome nosaka promocijas sēdes laiku un divas nedēļas iepriekš to izziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis”