Doktorantūras studiju programmas mērķi un uzdevumi

2005. gadā Eiropas Komisija publicēja jaunu stratēģijas dokumentu: “i2010 – Eiropas Informācijas sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai” Tas izvirza trīs prioritātes Eiropas Informācijas sabiedrības un mediju politikai:

  1. pabeigt vienotas Eiropas Informācijas telpas izveidi, kas veicina atvērta un  konkurējoša iekšējā tirgus attīstību Eiropas informācijas sabiedrībai un medijiem.
  2. stiprināt inovācijas un investīcijas IST pētījumos, lai veicinātu izaugsmi un radītu vairāk labas darba vietas
  3. izveidot iekļaujošu Eiropas informācijas sabiedrību, kas veicinātu izaugsmi un radītu jaunas darba vietas saskaņā ar ilgtspējīgu attīstību, radītu labākus sabiedriskos pakalpojumus un celtu dzīves kvalitāti.

Programmas mērķis ir attīstīt starpdisciplinārus pētījumus, kuri pašlaik pēc tradicionālās industriālās sabiedrības zinātņu klasifikatoriem atrodas dažādās zinātņu nozarēs.

ES 6. Ietvara programmas zinātņu klasifikatorā  (CORDIS FP6 Calls Service)

http://www.cordis.lu/fp6/fp6keywords.htm#TS

e-Studiju pētījumi atrodami dažādās vietās gan Tehnoloģiju zinātnēs, gan Izglītības zinātnēs.

e-Studijas (E-learning) ir iekļauta Telemātikā, kas savukārt ir daļa no Telekomunikāciju tehnoloģijas. Telekomunikāciju tehnoloģija ir iekļauta Tehnoloģijā – Tehnoloģiju zinātnēs (sk. 1. tabulu)

  1. Tabula. E-Studiju pētījumu vieta  ES 6. Ietvara programmas zinātņu klasifikatorā  (CORDIS FP6 Calls Service).
06.00.00.00.00.00.00 Technological sciences
06.03.00.00.00.00.00 Technology
06.03.38.00.00.00.00 Telecommunications technology
06.03.38.03.00.00.00 Telematics
06.03.38.03.01.00.00 E-learning

Multimediju saturs (Mutimedia content) un Multimediju tehnika (Multimedia techniques) ir iekļauta Mediju radīšanā (Media production), kas savukārt ir daļa no Komunikāciju tehnoloģijas. Komunikāciju tehnoloģija ir iekļauta Tehnoloģijā – Tehnoloģiju zinātnēs (sk. 2. tabulu).

  1. Tabula. Multimediju satura (Mutimedia content) un Multimediju tehnikas (Multimedia techniques) vieta  ES 6. Ietvara programmas zinātņu klasifikatorā  (CORDIS FP6 Calls Service).
06.00.00.00.00.00.00 Technological sciences
06.03.00.00.00.00.00 Technology
06.03.03.00.00.00.00 Communication technology
06.03.03.01.00.00.00 Media production
06.03.03.01.02.00.00 Multimedia content
06.03.03.01.03.00.00 Multimedia techniques

Izglītības multimediji (Educational multimedia) ir iekļauti Datoru izmantošanā izglītībā (Computer-assisted education), kas, savukārt, ir daļa no Izglītības tehnoloģijām (Technological education). Izglītības tehnoloģija ir iekļauta Mācību metodēs (Teaching methods) – Izglītības zinātnēs (sk. 3. tabulu).

  1. Tabula. Izglītības multimediju (Educational multimedia) vieta  ES 6. Ietvara programmas zinātņu klasifikatorā  (CORDIS FP6 Calls Service).
05.07.00.00.00.00.00 Educational sciences
05.07.04.00.00.00.00 Teaching methods
05.07.04.04.00.00.00 Technological education
05.07.04.04.01.00.00 Computer-assisted education
05.07.04.04.01.01.00 Educational multimedija

Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā un Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru anotācijās nav pietiekoši atspoguļotas e-studijas, taču sagaidāms, ka saskaņā ar skaidro valsts politiku NAP VPD pārejā uz zināšanu sabiedrību, tuvākajā laikā Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru struktūra tiks papildināta.

2004. gada novembrī ES Augsta līmeņa grupa Vima Koka vadībā (High Level Group chaired by Wim Kok) stingri ieteica ievērot sekojošo (made a strong recomendation) par IKT nozīmi Lisabonas mērķu sasniegšanā: „Lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi nākotnē, ES vajadzīga mūsdienīga un visaptveroša (holistic) stratēģija – tad IKT izaugsmei sekos pārējās ekonomikas izaugsme, ko varētu nodrošināt plaša  IKT risinājumu difūzija tajā”.

i2010 ziņojums konstatē, ka tā politika, kura pēdējos 50 gados nodrošināja Eiropas ekonomikas uzplaukumu, šodienas situācijā vairs neiedarbojas.

Līdz ar to i2010 ieteikumi nozīmē modernizēt zinātnes politiku un ievērojami palielināt investīcijas inovācijās un pētniecībā.

Jaunā Doktorantūras programma e-studiju pētniecības jomā attīsta šo hollistisko pieeju gan atsaucoties uz jaunākajiem ES zinātnes politikas dokumentiem, gan LR NAP VPD prioritātēm, gan arī mērķtiecīgi mēģinot mācīties no tām kļūdām, kuras nesen pieļāva pasaules ekonomika (interneta burbulis).

Jaunā doktorantūras programma attīstīs starptautiska līmeņa pētniecību e-studiju jomā. Tā dos iespēju apgūt esošas un radīt jaunas pētniecības metodes e-studijām un radniecīgām jomām. Programma sagatavos augstākās kvalifikācijas speciālistus gan lielu un sarežģītu projektu izstrādei, gan  darbam augstskolās, atbilstoši rītdienas zināšanu ekonomikas vajadzībām.

Programmas avoti ir aktīva piedalīšanās ES 5., 6., un 7. Ietvara programmu projektos lai noteiktu tās iespējas un metodes, kuras noteiks Latvijas veiksmi rītdienas  zināšanu ekonomikā.

Programmas rezultāti nodrošinās jaunajiem doktoriem prasmes strādāt starptautiskā līmenī, veikt pētījumus zināšanu sabiedrības tehnoloģiju jomā un ieviest izglītībā jaunās atziņas. Tie dos jaunas zināšanas e-Studiju tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumos un mūžizglītības sistēmā