Doktorantūras studiju programmas gaita

Doktora disertācijas izstrādāšana ir doktoranta galvenais darbs. Doktorantam jāiegūst patstāvīgi jauni zinātniski rezultāti, tie jāpublicē un jānoformē disertācijas veidā. Jāsagatavo doktora disertācija iesniegšanai promocijas padomē. Promocijas darba izstrāde notiek ar vai bez speciālu lekciju klausīšanās, bet ar zinātniskā vadītāja aktīvu piedalīšanos. Disertācijas galvenajiem rezultātiem jābūt publicētiem atbilstošos zinātniskos izdevumos un prezentētiem zinātniskās konferencēs. Disertācijas izstrādāšanu pavada visu atbilstošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana. Zinātniskais vadītājs dod zinātniskus padomus, konsultē noformēšanas darbu, publicēšanas vietu un konferenču izvēli. Par visu dokumentu noformēšanu pirmām kārtām atbildīgs ir doktorants.