Doktorantūras studiju programmas atbilstība VPD un Programmas pielikumā norādītajiem mērķiem un nacionālajām prioritātēm

Latvijas Attīstības plāna (Vienotais programmdokuments) 1.mērķa programmas 2004. 2006.gadam (04.12.2003.) (229) 4.2.5. pasākums „Valsts zinātnisko pētījumu veicināšana” skaidri nosaka, ka: „904. Zinātniskā potenciāla un praktisko pētījumu kapacitātes pilnveidošana ir viens no priekšnosacījumiem konkurētspējas paaugstināšanai un turpmākās ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai.” Veiktie pētījumi pierāda, ka Latvijai ir pasaules mērogā konkurētspējīgs zinātniskais potenciāls, kas var īpaši ietekmēt pašreizējās Latvijas ekonomikas pāreju un zināšanām balstītu ekonomiku.

Doktorantūras programma atbilst Ministru kabineta Noteikumos Nr. 548 noteiktajām pētījumu prioritātēm 2002 – 2005.gadam, tajā skaitā informāciju tehnoloģijas (jaunas sistēmu un programmatūras tehnikas sistēmas, telemātika, multimediju sistēmas un telekomunikācijas);

Savukārt Nacionālā inovāciju programma 2003.-2006.gadam (Apstiprināts MK 01.04.2003. sēdē), sekojoši apstiprina Doktorantūras programmas virziena nozīmību:

„Ņemot vērā ierobežotos dabas resursus, mazo saimniecisko potenciālu un nelielo tirgus apjomu, kā arī nelabvēlīgos demogrāfiskos apstākļus, reālākais attīstības ceļš, kas nodrošinās nepieciešamo IKP pieaugumu, ir darbietilpīgās ekonomikas pārveide zināšanu virzītā ekonomikā, kas sakņojas zināšanu un augsto tehnoloģiju efektīvā izmantošanā. Jāveido jaunās ekonomikas ieviešanai labvēlīgi nosacījumi, veicama Latvijas saimnieciskā pārstrukturizācija, vienlaikus sekmējot tradicionālo saimniecības nozaru pārveidošanu uz produktīvākas tehniskās un tehnoloģiskās bāzes, kā arī radot jaunas, Latvijā vēl nebijušas, jaunu zināšanu un modernu tehnoloģiju veidotas nozares.”

Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijas 2002.-2010.gadam savos uzdevumos 1.2 un 3.3 apliecina Doktorantūras programmas virzienus kā prioritārus:

1.2. Atjaunot zinātnes potenciālu un attīstīt pētījumus inovatīvo tehnoloģiju jomā

  • izveidot jaunas, zinātnē balstītas un augstu pievienoto vērtību radošas ražošanas nozares;

3.3. Pētījumu attīstība un praktiskais pielietojums:

  • iekļaut zinātnes un zinātņietilpīgo tehnoloģiju attīstību kā prioritāti Nacionālajā attīstības plānā;

Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīnijas 2002.-2010.gadam arī izvirza uzdevumu izveidot valsts nozīmes pētījumu programmas zinātnes nozarēs, kur ir perspektīvas tos izmantot jauno vai augsto tehnoloģiju uzņēmumos, kā arī nozarēs, kurām ir unikāla loma nacionālās kultūras saglabāšanā un sabiedrības attīstībā:

  • informācijas tehnoloģijas – jaunas sistēmu un programmatūras inženierijas tehnoloģijas, telemātika, multimediju sistēmas un telekomunikācijas.

VPD tiek identificēta nepieciešamība pilnveidot un palielināt izglītības kvalitāti, efektivitāti un pieejamību, ieskaitot profesionālo tālākizglītību visas valsts teritorijā, sabalansējot darba spējīgo personu nodarbinātības līmeņa atšķirības reģionos (ņemot vērā arī atšķirības izglītības un apmācību nodrošināšanā reģionos), un paaugstinot visu reģionu sociāli-ekonomisko attīstību.

Doktorantūras programma ir arī vērsta uz to, lai sekmētu tradicionālo saimniecības nozaru pārveidošanu uz produktīvākas tehniskās un tehnoloģiskās bāzes, kā arī radot jaunas, Latvijā vēl nebijušas, jaunu zināšanu un modernu tehnoloģiju veidotas nozares, tādejādi izlīdzinot reģionālās atšķirības darbaspēka nodarbinātībā un veicinot sociāli ekonomisko attīstību.

Doktorantūras programma ir RTU Tālmācības studiju centra speciālistu ilgstoša un pašaizliedzīga darba rezultāts kopš 1997. gada. Šajā laikā RTU Tālmācības studiju centra speciālisti piedalījušies trijos ES 5. Ietvara programmas projektos, divos ES 6. Ietvara programmas projektos, kā arī daudzos Eiropas un Latvijas izglītības attīstības projektos. Programma ir sagatavota kopā ar Dauagavpils Universitāti un Liepājas Pedagoģisko Akadēmiju ESF projekta „Maģistratūras un doktorantūras programmu attīstīšana e-studiju jomā atbilstoši Lisabonas mērķiem RTU, DU un LPA” ietvaros. Lai sagatavotu augstākās kvalifikācijas speciālistus, Doktorantūras programmā tiks izmantota starpdisciplināra pieeja un starptautiskajos projektos iegūtā pētniecības pieredze