Tālmācības būtība

Tālmācību bieži saista ar jēdzieniem – atklāts, plaši pieejams (angliski – open) un lokans, elastīgs (angliski – flexible). Kopumā to varētu apzīmēt ar terminu – brīvās studijas (angliski – open flexible learning), ar to uzsverot, ka:

 • zināšanu apguve notiek patstāvīgi studējot, bet skolotāji – konsultanti nevis māca, bet tikai palīdz mācīties;
 • tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, nodarbošanās vai dzīvesvietas;
 • tālmācībā katrs var izvēlēties sev vajadzīgu priekšmetu;
 • apmācības metodika un mācību līdzekļu veids (drukāts teksts, audio vai videoieraksts, datorprogramma u.c.) pielāgots konkrētā kursa mērķiem un uzdevumiem;
 • studējošais var mācīties sev piemērotā vietā, laikā un tempā, atgriežoties pie grūtāk izprotamām lietām.

Tālmācība daudzās pasaules valstīs iekarojusi stabilu vietu izglītības sistēmā. Piemēram, Lielbritānijas Atklātajā Universitātē (Open University) tālmācības veidā studē apmēram 220 tūkstoši pieaugušo. Vispopulārākās ir īsās programmas vai pat tikai atsevišķu kursu (priekšmetu) studēšana, bet var iegūt arī pilnu augstāko izglītību, maģistra un doktora grādus. Pieaugušajiem, kuri dažādu apstākļu dēļ (darbs, ģimenes apstākļi, invaliditāte u.c.) jaunībā nav varējuši iegūt izglītību, tālmācība paver šo iespēju.


Tālmācība un kvalitāte

Tālmācība ir uz patērētāju orientēts apmācības veids, kas pakļauts visiem brīvā tirgus likumiem. Cilvēkiem jāmaksā par iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Lai preci (izglītību) pirktu tai jābūt vajadzīgai un kvalitatīvai.

Tālmācībā plaši izmanto darba dalīšanas un specializācijas principus. Vispirms speciālistu grupa projektē un veido mācību materiālus. To ražošanu (iespiešana, videoieraksti u.c.) veic citi speciālisti. Arī kursu reklāmā un izplatīšana ir nodota profesionāļu rokās. Vēl jāatzīmē speciāli sagatavoti administratori,, padomdevēji, konsultanti, kontroldarbu labotāji, eksaminētāji un citi speciālisti. Šaurā specializācija ļauj tālmācībā sasniegt augstu kvalitāti katrā tās posmā. Skaidri formulēti mērķi un uzdevumi, sadarbība un vienoti standarti nodrošina kvalitāti visā apmācības procesā kopumā. Kvalitātes nodrošināšanai tālmācībā izmanto rūpniecībā plaši izplatītās metodes un standartus.

Pirms uzsākt tālmācības kursu veidošanu, vispirms jāizpēta iespējamais tirgus – sabiedrības pieprasījums. Tad rūpīgi jāizprojektē kursa saturs, realizācijas varianti un izmaksas. Tikai tad, ja pasākums dod peļņu, ir vērts to uzsākt. Kvalitāte un zema cena nodrošina preces konkurētspēju tirgū. Kvalitatīva produkta radīšanai ļoti lieli līdzekļi jāiegulda projektēšanas procesā, bet ražošanas izmaksas parasti ir nelielas. Ja paredzams liels preces noiets kaut vai par zemu cenu, tad tās ražošana ir izdevīga, jo projektēšanas izmaksas sadalās vienmērīgi. Tas attiecas arī uz tālmācību. Kvalitatīvu tālmācības kursu izveidošana ir ļoti dārgs process. Latvijā nav daudz tādu cilvēku, kas varētu maksāt vērā ņemamas summas par izglītību. Tāpēc, vismaz tālmācības ieviešanas sākuma posmā, mums vajadzētu orientēties uz citās valstīs izstrādātiem kursiem. Jānoslēdz līgumi ar kursu autoriem par tiesībām tos tulkot latviešu valodā un piemērot vietējiem apstākļiem.


Tālmācības perspektīvas

Lai gūtu priekšstatu par lielajām iecerēm Eiropas līmenī, sniegšu izvilkumu no Eiropas Kopienas Memoranda par jomām, kurās tālmācības ieviešanai var būt liela nozīme un sagaidāmo efektu:

 • paplašinās piekļūšanas un piedalīšanās iespējas visiem izglītības un apmācības līmeņiem;
 • nostiprinās izglītības un apmācību infrastruktūru tālās un nomaļās vietās, nodrošinot arī tur plašas izglītošanās iespējas vietējos centros, studentu grupām vai individuāli;
 • radīs Eiropas apmācību tīklu, kas ļautu vairāk saskaņot izglītības standartus, lietojot savstarpējās apmaiņas sistēmas tālmācības jomā;
 • nodrošinās darbaspēka nepārtrauktu apmācīšanu un izglītošanu;
 • uzlabos apmācību programmu kvalitāti, iesaistot augstas kvalitātes spēkus no malas un izmantojot multimēdiju iespējas;
 • apvienos sadarbību apmācību jomā gan starp dalībvalstīm, gan starp izglītības sistēmu un ražošanu;
 • atbalstīs izglītības un apmācības sistēmu pārveidojumus un jauninājumus Centrālajā un Austrumeiropā;
 • sniegs progresīvu apmācību un izplatīs pētījumu un atklājumu rezultātus;
 • darīs pieejamu Eiropas līmeņa izglītību tiem, kam nav iespēju pavadīt mācību laiku ārzemēs, it sevišķi savarīgi šādu izglītošanās formu izplatīt skolotāju vidū;
 • pasaules mērogā mācīs par Eiropas Kopienu, tās likumdošanu, institūcijām un politiku;
 • izplatīs izglītības un apmācības programmas Eiropas mērogā.

Redzam, ka visas minētās jomas attiecināmas arī uz Latviju, un tālmācības izmantošana pieaugušo izglītībā varētu dot būtisku efektu. Jau 1993. gadā ar Ziemeļvalstu Ministru Padomes atbalstu Latvijā veikts pētījums par tālmācības ieviešanas lietderību. Secinājumos uzrādītas prioritārās jomas, atzīmētas lielās perspektīvas un labvēlīgie apstākļi.

1994. izveidota Tālmācības padome un uzsākts darbs pie PHARE programmas ‘’Starpvalstu sadarbība tālmācībā’’ finansēta projekta izstrādes. Projekts uzsākts 1995. gada beigās un tā pamatmērķis ir izveidot Latvijā tālmācības attīstības uzsākšanai un reģionālai sadarbībai nepieciešamo infrastruktūru. Projekta ietvaros paredzēts:

 • izveidot tālmācības kontaktpunktu,
 • veikt tālmācības popularizēšanu valstī un sagatavot speciālistus,
 • izveidot Tālmācības centru, kura uzdevums būtu stimulēt tālmācības attīstību Latvijā,
 • uzsākt tālmācības tīkla veidošanu.

Minētās PHARE programmas ietvaros notika arī:

 • divi eksperimentāli tālmācības kursi (Eiropas studijas un Talmācības metodika), kuros piedalījās kopā 16 Latvijas pārstāvji;
 • semināri tālmācības propagandai.

PHARE programmas ietvaros tika izsludināts arī konkurss uz 40 tālmācības studiju centru izveidi 11 Centrālās un Austrumeiropas valstīs. Visi trīs Latvijas augstskolu (LU, RTU un DPU) pieteikumi studiju centru izveidošanai atzīti par teicamiem un tie saņems programmas atbalstu.

Bez PHARE programmas aktivitātēm jāmin arī Hagenas Tālmācības Universitātes informācijas centra izveidošana Rīgā, sadarbība ar Norvēģiju tālmācības jomā un citi pasākumi.