Latvijas zinātnieki rada jaunas e-studiju tehnoloģijas

Jauni digitālo tehnoloģiju lietojumi ir pētījumu lauks, kurā pasaules zinātnieki patlaban ir īpaši aktīvi, radot jaunas eksperimentālas izstrādnes, kam perspektīvā jākļūst par pamatu produktiem ar augstu pievienoto vērību.

RTU zinātnieki kopā ar partneriem – Latvijas uzņēmumiem „Lursoft IT” un „Datorzinību centrs” – ir uzsākuši projektu JAUZI (“Jauni lietotāju uzvedības interpretācijas algoritmi radikālai zināšanu pārneses uzlabošanai e-ekosistēmā”).

Projekta mērķis ir labāk izprast mūsdienu e-ekosistēmu, kā arī radīt produktīvas plaši izmantojamas zināšanas.

Projekta JAUZI partneri kopīgi pēta lietotāju uzvedību e-ekosistēmā, lai radītu algoritmus, kuri atbalstīs e-ekosistēmas lietotājus (klientus un uzturētājus), radikāli uzlabojot zināšanu pārnesi ražošanas uzņēmumos, veicinot ražošanā nepieciešamo jauno zināšanu apguvi, kā arī tāldarbu.

Eksperimentālā izstrādne būs jauna programmatūra un metode, kuru e-servisa sniedzēji piegādās klientu informācijas sistēmu uzturētājiem.

Noslēgts projekta JAUZI otrais pārskata periods (01.04.2014.-30.06.2014.).

Šajā laikā:

 • Veiksmīgi turpināts darbs projekta 1., 2., 5. un 6.aktivitātes ietvaros.
 • Uzsākta projekta 3.aktivitāte.
 • Aktivitāšu vadītāji, projekta pirmajā periodā, ar projekta darbiniekiem izveidoja “e-ekosistēmas modeļa satura atjaunošanas un papildināšanas procesa atbalstam” modeļa pirmo versiju, piedaloties EKD modelēšanas sesijās kopā ar sadarbības partneriem.
 • Projekta pirmajā periodā tika uzsākts darbs pie modeļa “Validēts datu analīzes konceptuālais modelis lielu datu apjomu uzkrāšanai un vizualizācijai integrētu tehnoloģiju sistēmās” izveides.
 • Projekta otrajā periodā turpināts darbs pie modeļu verifikācijas un validācijas iespēju un metožu analīzes, zināšanu plūsmu un procesu novērtējumam JAUZI produkta kontekstā.
 • Projekta otrajā periodā turpināts darbs pie modeļu verifikācijas un validācijas metožu apkopojuma JAUZI produkta un procesu modeļa nepieciešamajam novērtējumam.
 • Projekta pirmajā periodā tika sagatavotas pārskatu pirmās versijas (starprezultāti), tajā skaitā par tēmām:
  • pašreizējā stāvokļa un attīstības tendenču analīze, t.sk. izvēlētās tehnoloģijas integrācija un mijiedarbība;
  • lietotāja uzvedības trajektoriju pētījumi un to attīstības tendences (sagatavota otrā versija otrajā pārskata periodā);
  • sociālo tīklu izmantošana lietotāju atbalsta sistēmās.
 • Projekta otrajā periodā tika sagatavotas pārskatu pirmās versijas (starprezultāti), tajā skaitā:
  • Sagatavota pārskata pirmā versija (pirms modeļa izveides) attiecībā uz modeli “Validēts datu analīzes konceptuālais modelis lielu datu apjomu uzkrāšanai un vizualizācijai integrētu tehnoloģiju sistēmās”;
  • Sagatavots pārskats par jaunākajiem pētījumiem un izstrādnēm par atgriezeniskajā saitē balstītas interneta sadarbības vides personalizācijas un adaptivitātes risinājumiem;
  • Izpētīts un aprakstīts adaptācijas modelis integrētās tehnoloģijās produktīvai sadarbībai internetā balstītā vidē;
  • Sniegtas iesaistes un atgriezeniskas saites analīzes rīku izstrādes rekomendācijas un algoritmiskie modeļi.
 • Zinātnisko rakstu krājumos publicēti raksti:
  • “Educating the future with disruptive e-learning  solutions”,
  • “Piloting the eBig3 – a triple-screen e-learning approach”,
  • “User analysis for e-inclusion in a blended learning solutions”, course delivery context”,
  • “Elearning approach eBig3: Development, Delivery, and Evaluation”.

Raksti, kas tika iesniegti projekta JAUZI pirmajā pārskata periodā, ir publicēti zinātniskajos rakstu krājumos. Spānijas – CSEDU `2014 adresētie raksti ir publicēti SCOPUS datubāzē. Rēzeknes Augstskolas organizētajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Sabiedrība, Integrācijas, izglītība – 2014” pieņemtie raksti tiks publicēti Thomson Reiter / Web of Science datu bāzē līdz 2014. gada beigām.)

Dalībnieki, kurus partneri deleģējuši darbam projektā, vismaz vienu reizes nedēļā tiekas darba grupās, regulāri organizē seminārus, kuros prezentē paveikto kā arī rīko diskusijas un konsultējas ar projekta vadošajiem pētniekiem un projekta zinātnisko vadītāju.

Noslēgts projekta JAUZI trešais pārskata periods (01.07.2014.-30.09.2014.).

Šajā laikā:

 • Veiksmīgi turpināts darbs projekta 1., 2., 3., 5. un 6.aktivitātes ietvaros.
 • Uzsākts darbs pie standarta prasību izvērtēšanas, izstrādnes prototipa prasību specifikācijas dokumenta sagatavošanas.
 • Turpināts darbs pie adaptācijas veidu un kritēriju izstrādes.
 • Turpināts darbs pie datu tabulu analīzes turpmākai algoritmiskā modeļa veidošanai.
 • Uzsākts darbs pie datu tabulu struktūras korelāciju analīzes un programmēšanas uzdevuma apraksta veidošanas.
 • Uzsākta projekta 4. un 7. aktivitāte.
 • Projekta trešajā periodā uzsākts darbs pie pārskata par pasaules jaunākajām adaptīvajām integrētajām tehnoloģijām un informācijas sistēmām, to lietojamības un risinājumu pētījumiem. Uzsākta eksperimentāli iegūto datu apstrāde e- un SMS vidē, eksperimentālās izstrādnes informācijas sistēmas iespējamā modeļa kopskata izveide un konceptuālā dizaina izstrāde.
 • Projekta trešajā periodā uzsākts darbs pie eksperimentālās lietojumprogrammas izstrādes.
 • Projekta trešajā periodā tika sagatavotas pārskatu otrās versijas (starprezultāti), tajā skaitā:
  • Sagatavota pārskata otrā versija (pirms modeļa izveides) attiecībā uz modeli “Validēts datu analīzes konceptuālais modelis lielu datu apjomu uzkrāšanai un vizualizācijai integrētu tehnoloģiju sistēmās”;
  • Papildināts, pētīts un aprakstīts adaptācijas modelis integrētās tehnoloģijās produktīvai sadarbībai internetā balstītā vidē;
  • Izveidota pārskata otrā versija par pasaules jaunākajām adaptīvajām integrētajām tehnoloģijām un informācijas sistēmām, to lietojamības un risinājumu pētījumiem.
 • Sagatavoti zinātnisko rakstu uzmetumi iesniegšanai konferencēs:
  • “Direct Assesment in a Lifelong Learning Contex”,

Dalībnieki, kurus partneri deleģējuši darbam projektā, vismaz vienu reizes nedēļā tiekas darba grupās, regulāri organizē seminārus, kuros prezentē paveikto, kā arī rīko diskusijas un konsultējas ar projekta vadošajiem pētniekiem un projekta zinātnisko vadītāju.

 

Noslēgts projekta JAUZI ceturtais pārskata periods (01.10.2014.-31.12.2014.).

Šajā laikā:

 • Veiksmīgi turpināts darbs projekta 2., 3., 4. un 7.aktivitātes ietvaros.
 • Turpināts un pabeigts darbs pie eksperimentālās izstrādnes prototipa prasību specifikācijas izveidošanas, saskaņā ar pirmo sešu pētījumu aktivitāšu iegūtajiem rezultātiem.
 • Turpināti programmēšanas darbi, un eksperimentālās izstrādnes modeļa un arhitektūras precizēšana.
 • Izveidotas 2.aktivitātes pārskata (pašreizējā stāvokļa un attīstības tendenču analīze, t.sk. izvēlētās tehnoloģijas integrācija un mijiedarbība) un modeļa (konceptuālais modelis lielu datu apjomu uzkrāšanai un vizualizācijai integrētu tehnoloģiju sistēmās) gala versijas.
 • Papildināts 3.aktivitātes pētījumu pārskats (Pārskats par jaunākajiem pētījumiem un izstrādnēm par atgriezeniskajā saitē balstītas interneta sadarbības vides personalizācijas / adaptivitātes risinājumiem) un izstrādāta metodoloģijas dokumenta pirmā versija (Metodoloģija radošas sadarbības produktivitātes novērtēšanai integrētās tehnoloģijās balstītā sadarbības vidē).
 • Izveidota 4.aktivitātes modeļa un konceptuālā dizaina apraksta (adaptīvo integrēto tehnoloģiju sistēmu atgriezenisko saišu algoritmiskais modelis un konceptuālais dizains) pirmā versija.

Sagatavoti zinātnisko rakstu uzmetumi iesniegšanai konferencēs:

 • Izveidota anotācija un uzmetums rakstam: “Education:  Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development” iesniegšanai konferencē (3.akt.)

Sagatavoti zinātniskie raksti un iesniegti, prezentēti konforencē ICT in Regional Development, December 2014, Valmiera, Latvia:

 • Direct Assessment in a Lifelong Contex” (1.akt.);
 • Concept of Learner Behavior Data Based Learning Support” (4.akt.).

Dalībnieki, kurus partneri deleģējuši darbam projektā, vismaz vienu reizes nedēļā tiekas darba grupās, regulāri organizē seminārus, kuros prezentē paveikto kā arī rīko diskusijas un konsultējas ar projekta vadošajiem pētniekiem un projekta zinātnisko vadītāju.

Noslēgts projekta JAUZI piektais pārskata periods (01.01.2015.-30.04.2015.).

Šajā laikā:

 • Veiksmīgi turpināts darbs projekta 1., 3., 4., 5. un 6. aktivitātes ietvaros, kā arī noslēgta 3. un 7. aktivitāte, bet 8. aktivitāte uzsākta.
 • Uzsākts darbs pie projekta 1. aktivitātes algoritma apraksta “satura atjaunošanas un papildināšanas procesa atbalstam.”
 • Izveidotas 3. aktivitātes dokumentācijas noslēguma versijas: pētījumu pārskats (“Pārskats par jaunākajiem pētījumiem un izstrādnēm par atgriezeniskajā saitē balstītas interneta sadarbības vides personalizācijas/adaptivitātes risinājumiem”) un metodoloģijas dokuments (“Metodoloģija radošas sadarbības produktivitātes novērtēšanai integrētās tehnoloģijās balstītā sadarbības vidē”). Modelis (“Adaptācijas modelis integrētās tehnoloģijās produktīvai sadarbībai internetā balstītā vidē.”) un Tehnoloģija (“Tehnoloģija integrētiem tehnoloģiskajiem risinājumiem radošas sadarbības procesu organizēšanai sarežģītu problēmu risināšanai internetā balstītās sadarbības vidē.”). Saistībā ar šo aktivitāti sagatavots atbilstīgs raksts, kas prezentēts konferencē.
 • Izveidota 4. aktivitātes modeļa un konceptuālā dizaina apraksta (“Adaptīvo integrēto tehnoloģiju sistēmu atgriezenisko saišu algoritmiskais modelis un konceptuālais dizains”) papildinātā versija.
 • Izveidota 6. aktivitātes modeļa un konceptuālā dizaina apraksta (“Sociālo tīklu lietotāju sadarbības un atgriezeniskās saites modelis lietotāju atbalstam”) pirmā versija un Algoritmisko modeļu apraksta (“Iesaistes un atgriezeniskas saites analīzes riku izstrādes rekomendācijas un algoritmiskie modeļi.”) papildinātā versija.
 • Pabeigts darbs pie 7. aktivitātes eksperimentālās izstrādnes lietojumprogrammatūras izveidošanas, saskaņā ar pirmo sešu pētījumu aktivitāšu iegūtajiem rezultātiem.
 • Uzsākts darbs pie projekta 8. aktivitātes pētījumu pārskata izveides (“Pārskats par eksperimentālās izstrādnes lietojumu pētījumiem Living Lab apstākļos”) un metodoloģijas (“Metodoloģija un rekomendācijas eksperimentālās izstrādnes ieviešanai organizācijās.”).

Sagatavoti zinātnisko rakstu uzmetumi iesniegšanai konferencēs:

 • “Conceptual design and model of the feedback solutions in the adaptive integrated technological systems”, kurš tiks ievietots SCOPUS datubāzē (3. aktivitāte.)
 • Izveidota anotācija un uzmetums rakstam “The Capapbilities Approach as Lifelong Competency Assessment Framework.” iesniegšanai konferencē (8. aktivitāte.)

Dalībnieki, kurus partneri deleģējuši darbam projektā, vismaz vienu reizi nedēļā tiekas darba grupās, regulāri organizē seminārus, kuros prezentē paveikto, kā arī rīko diskusijas un konsultējas ar projekta vadošajiem pētniekiem un projekta zinātnisko vadītāju.

2015. gada 31.augustā veiksmīgi tika noslēgts projekta VI. pārskata periods un viss projekts kopumā. Projekta pēdējā pārskata periodā tika testēta un LivingLab apstākļos izmēģināta jaunā mūžizglītības atbalsta sistēma JAUZI. Sīkāka informācija RTU mājas lapā: http://www.rtu.lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-zinatnieki-rada-inovativu-metodi-nakotnes-muzizglitibai-12339