Projekts „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēļu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” SPRĪDĪTIS

VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000077/P

Projekts vērsts uz to, lai palielinātu pētījumu un tehnoloģiju attīstības projektu kvalitāti un kvantitāti, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu un prasmju pilnveidošanai, kas nepieciešamas Eiropas Savienības Ietvara programmu projektu sagatavošanai un īstenošanai. Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvu e-studiju pieeju individuālo un organizāciju prasmes un kompetences, kas nepieciešamas sekmīgai starptautisku pētniecisko un sadarbības projektu pārvaldībai un īstenošanai.