Projekts “Tālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību”

Pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālam atbalstam no 2006.gada 1.maija līdz 2007.gada 27.aprīlim ir īstenots projekts „Tālākizglītības programma MVU kapacitātes stiprināšanai, attīstot IKT infrastruktūru un zināšanu pārvaldību” (līguma Nr. 2006/0008/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2/0037/0007). Projekta vadošais partneris bija Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrs sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Liepājas Pedagoģijas akadēmiju un Ventspils Augstskolu.

Projekta mērķis ir sekmēt cilvēkresursu attīstību un veicinot situācijas uzlabošanos darba tirgū, sasniedzot augstu nodarbinātības līmeni un cīnoties ar bezdarbu, kā arī veicinot reģionu ekonomisko un sociālo atšķirību izlīdzināšanu, kā arī veidojot informācijas sabiedrību. Ilgtermiņa mērķa virzībai uz zināšanām balstītu ekonomiku sasniegšanai nepieciešams labi izglītots un kvalificēts darbaspēks, lai radītu dalītos ar un izmantotu zināšanas.

Šī projekta ietvaros tika izstrādāts profesionālās tālākizglītības kurss „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un zināšanu pārvaldības risinājumi mikro, mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU)”.

E-kursa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un zināšanu pārvaldības risinājumi mikro, mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU)” apraksts

Mērķa grupa:

 1. MVU vadītāji un pārstāvji.
 2. Uzņēmumā darbinieki, kas potenciāli varētu sekmēt uzņēmuma attīstību.
 3. Valsts institūciju pārstāvji (piem. pašvaldību darbinieki, valsts aģentūru darbinieki).
 4. Speciālisti, kas ir profesionāļi savā jomā, bet viņiem nav šo zināšanu vai arī tiem, kas jau senāk ir uzsākuši savu biznesu un viņiem nav laika turpināt studijas augstskolā.

 

Kursa vispārīgie mērķi

Izglītības procesa rezultātā studējošie:

 • Gūs izpratni par zināšanu pārvaldības ZP jēdzienu un tās ieviešanas priekšrocībām MVU darbībā.
 • Gūs zināšanas par ZP iespējām uzņēmuma attīstībā un stratēģisko mērķu sasniegšanā.
 • Gūs zināšanas par ZP līdzekļu pielietošanas iespējām MVU.
 • Gūs izpratni par ZP nozīmi inovāciju radīšanā un pārmaiņu realizēšanā uzņēmumā.
 • Zināšanas un prasmes ZP ieviešanas ekonomiskā pamatojuma novērtēšanai MVU.
 • Prast izanalizēt uzņēmuma finanšu stāvokli.
 • Paaugstināt labās prakses īpatsvaru MVU.

Tālākizglītības kursa specifiskais mērķis:

 • Saprast kas ir ZP (arī ko dod ZP);
 • Prast novērtēt ZP stāvokli un efektivitāti citā uzņēmumā;
 • Varēt pastāstīt kas ir ZP un organizāciju kultūra (t.sk. jebkuram klausītājam);
 • Prast novērtēt ZP stāvokli un efektivitāti savā uzņēmumā;
 • Prast novērtēt kādu ZP stāvokli ir mērķtiecīgi sasniegt savā uzņēmumā;
 • Prast novērtēt kādus ZP līdzekļus ir lietderīgi ieviest savā uzņēmumā;
 • Prast novērtēt pašam un konsultēties ar dažādu projektu vadītājiem kā efektīvi un demonstrējamā veidā sasniegt iecerēto ZP stāvokli savā uzņēmumā;
 • Prast izstrādāt ieviešanas plānu (scenāriju) ZP ieviešanai;
 • Zinās, kā celt konkurētspēju nepalielinot darbinieku skaitu un izmaksas, bet izmantojot ZP pieejas.

E-kursa tēmas:

 • ZP būtība un nozīme
 • ZP uzņēmuma attīstībai
 • Uzņēmuma infrastruktūras audits (vīzija misija)
 • Zināšanu trūkumu identifikācijas pieejas
 • Līdzekļi ZP attīstībai t.sk. IT
 • ZP ieviešanas plāna izstrāde
 • Zināšanu pārvaldība inovāciju radīšanā (iekļaujot zināšanu radīšanas metodes)
 • ZP ieviešanas lietderība (t.sk. ekonomiskais pamatojums)
 • Finanšu pārvaldības elementi
 • Labās prakses ZP MVU
 • Kursā ir izstrādāts interaktīvs multimediju materiāls, kā arī detalizētāks apraksts elektroniskā formā.