Projekts „Inženieru apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD (Computer – Aided Design – datorizētā projektēšana) projektēšanas programmām (IAP CAD)”

Projekts „Inženieru apmācības programmas izstrāde darbam ar
CAD (Computer – Aided Design – datorizētā projektēšana)
projektēšanas programmām (IAP CAD)”

2005.gada septembrī VeA IPC CAD/CAM projektēšanas nodaļa sagatavoja projektu ESF apakšaktivitātei 3.2.4.2. Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs. 2005.gada 15.septembrī VeA iesniedza projekta „Inženieru apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD (Computer – Aided Design – datorizētā projektēšana) projektēšanas programmām (IAP CAD)’’pieteikumu PIAA. Projekts sekmīgi izgāja administratīvo un kvalitatīvo vērtēšanu. 2006. gada 17.maijā VeA noslēdza līgumu Nr.2006/0036/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0055/0199 ar PIAA par projekta „Inženieru apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD projektēšanas programmām (IAP CAD)” realizāciju.

Projekta IAP CAD īstenotāji ir Ventspils Augstskola sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Vidzemes augstskolu un Daugavpils Universitāti. Projektu paredzēts realizēt Ventspilī, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī.. Projekta īstenošanas laiks ir no 2006.gada 1.jūnija līdz 2007. gada 31.maijam. Projekta ietvaros tika realizēta augstskolu akadēmiskā personāla apmācība darbam ar modernām mehānisku un elektromehānisku objektu projektēšanas programmām (SolidWorks) un interaktīvas multimediju e – apmācības programmas izstrāde darbam ar CAD programmu „SolidWorks”. Projekts tiek īstenots, lai inženieri – projektētāji tādās nozarēs kā mašīnbūve, elektrotehnika, metālapstrāde, kokapstrāde un būvniecība varētu celt savu kvalifikāciju un apgūt modernas projektēšanas programmas. Projekts ļaus efektīvāk izmantot zināšanu sabiedrības un e-studiju tehnoloģiju iespējas darbaspēka konkurētspējas un kvalitātes paaugstināšanai Latvijas ekonomikai svarīgās nozarēs.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos tādās Latvijas ekonomikai svarīgās nozarēs kā elektrotehnika, mašīnbūve, metālapstrāde, apmācot inženierus darbam ar modernām uz jaunākajām IT balstītām datorprojektēšanas programmām.

Projekta tiešais mērķis ir līdz 2007. gada 31. maijam izstrādāt multimediju e-apmācības kursu par CAD programmu „SolidWorks”, ar kuras palīdzību produktu un detaļu inženieri – projektētāji tādās nozarēs kā mašīnbūve, elektrotehnika, metālapstrāde, kokapstrāde un būvniecība, varētu celt savu kvalifikāciju un apgūt modernas projektēšanas programmas. Lai varētu sekmīgāk un kvalificētāk izstrādāt e-multimediju apmācības kursu par CAD programmu „SolidWorks”, projekta ietvaros tika apmācīti 10 projektā iesaistītie pasniedzēji pirms apmācību kursa izstrādes.

Projekta specifiskie mērķi ir :

  • veicināt vietējā darba tirgus un biznesa prasību izpildi, radot jaunus risinājumus tālākizglītībai;
  • veicināt inovatīvus risinājumus, izmantojot netradicionālas metodes inženieru apmācībā,
  • padarīt pieejamāku apmācību darbam ar jaunāko tehnoloģiju programmām;
  • nākotnē samazināt inženieru apmācības izmaksas (pašreiz viena cilvēka apmācība darbam ar vidēja vai augstāka līmeņa datorizētās projektēšanas programmām dienā izmaksā no 100-200Ls)
  • veidot apvienotus projektus mācību kursu izstrādei ar augsta līmeņa modernāko multimediju un e-studiju tehnoloģiju pielietojumiem;

Projekta ietvaros ir realizētas sekojošas aktivitātes:

  • Apmācības kursa izstrādē iesaistīto inženieru un akadēmiskā personāla apmācība;
  • Multimediju mācību kursa vajadzību analīze;
  • Mācību kursa moduļu identificēšana, to nodaļu nosaukumu noteikšana un nodaļu mācību mērķu izstrādāšana;
  • Jaunā kursa konceptuālā dizaina izstrāde;
  • Jaunā kursa prototipa izstrāde un testēšana;
  • Jaunā kursa moduļu izstrāde un testēšana;
  • Jaunā kursa moduļu izmēģināšana;
  • Jaunā kursa moduļu papildināšana;
  • Jaunā kursa konsultantu apmācība;
  • Programmas nobeiguma versijas izstrāde un apraksta sagatavošana;
  • Programmas prezentēšana;