Projekts „Augstskolu personāla apmācīšana kompetentai e-studiju metožu lietošanai profesionāļiem”

Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātes 3.2.5.2. projekts

Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007

Projekta realizācijas laiks: 2007. gada 1. janvāris – 2007. gada 31. decembris. Projekta vadītāja: Mārīte Treijere.

Projekta īstenošana notika, sadarbojoties RTU Tālmācības studiju centra, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Liepājas Pedagoģijas akadēmijas vairāk kā 15 ekspertiem.

Projekta mērķis bija apkopot RTU Tālmācības studiju centra speciālistu pieredzi un izstrādāt kursu programmu, kas būtu atbalsts Latvijas augstskolu akadēmiskajam personālam e-studiju metožu lietošanā.

Projekta gaitā izstrādāta augstskolu akadēmiskā personāla profesionālās pilnveides programma „Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā” 160 akadēmisko stundu apjomā, kas tika apstiprināta LR Izglītības un zinātnes ministrijā. Programmā iekļauti 8 kursi:

  • Jaunākie tehnoloģiju sasniegumi un to praktiskas izmantošanas iespējas e-studijās;
  • Iekšējās/ārējās reprezentācijas efektīvu multimediju izstrādei;
  • Mobilo un bezvadu iekārtu izmantošana studiju procesā;
  • Izglītojošo spēļu metodikas izmantošana apmācības procesā;
  • Datorimitāciju līdzekļi un pielietošana eksakto un humanitāro zinātņu apguvei;
  • Jēdzienu koku konstruēšana iegūto zināšanu novērtēšanai;
  • Audio/Video apstrāde un sagatavošana iekļaušanai mācību vidē;
  • E-kursu novērtēšana un kvalitātes kontrole.

Programmu pabeidza kopumā 45 RTU un pārējo sadarbības augstskolu mācībspēki un saņēma sertifikātus. Šī projekta rezultātā Latvijas augstskolu akadēmiskais personāls ir izstrādājis vairākus e-studiju kursus un turpina studiju procesā izmantot jaunākās e-studiju metodes un tehnoloģijas, tādējādi ar mūsdienīgām metodēm paaugstinot studiju efektivitāti un kvalitāti.